image image image image
Propagační grafika
Banner systémy a PVC bannery
Propagační grafika
Reklamní předměty
1 2 3 4

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (dále jen dodavatel) a kupujícím (dále jen zákazník) při prodeji zboží, zakázkové výrobě a poskytování služeb mezi firmou Petr Bastl - HSdesign, se sídlem na adrese Husova 46, 675 31 Jemnice,
IČ: 70489203, DIČ: CZ7901241458 a zákazníkem.

 1. Správnost údajů a ochranné známky
  1.1. Zákazník ručí za správnost údajů v korektuře, kterou odsouhlasil e-mailem. Ručí také za to, že použitím údajů (texty, obrázky, loga apod.), které dodal pro zhotovení objednaných tištěných materiálů, grafických návrhů nebo tvorbu internetových stránek nebudou poškozena práva třetích osob. Výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by prodávajícímu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).
 2. Reklamace obsahové chyby

  2.1. Na zjevnou chybu v zadání nemá dodavatel povinnost zákazníka upozornit. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů (letáky, katalogy, vizitky, bannery apod., dále jen tištěné materiály) je považována odsouhlasená korektura zákazníkem. Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně dodavatele např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním zákazníka, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně lze reklamovat pouze tištěné materiály, které se obsahově liší od odsouhlasené korektury zákazníkem.

  2.2. Reklamaci je nutno zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Petr Bastl - HSdesign, Husova 46, 675 31 Jemnice nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně fotodokumentace). Vyjádření k zaslané reklamaci je zasíláno na e-mail zákazníka nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího doručení. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány v co nejkratší době.

 3. Odchylky barev

  3.1. Dodavatel nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (barvy na tištěných materiálech neodpovídají barvám na monitoru). V případě požadavku na barevnou shodu tištěných materiálů s vaší představou, je nutné si před začátkem výroby vyžádat tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení (žádost je nutno vždy zaslat e-mailem). O ceně za tisk náhledu k fyzickému odsouhlasení je zákazník vždy informován předem a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena.
  Pokud tištěný náhled k fyzické korektuře není zákazníkem výslovně požadován, je považováno za to, že zákazník souhlasí s tím, že jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem není oprávněn reklamovat.

  3.2. Tištěné materiály z dat dodaných zákazníkem bez kontroly ze strany dodavatele - pokud si zákazník dodá připravená data pro tisk, za schválenou korekturu se považují tato data jím dodaná. V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami dodavatele nemá zákazník nárok na kladné vyřízení jakékoliv reklamace.

  3.3. Tištěné materiály z dat dodaných zákazníkem s kontrolou ze strany dodavatele - data dodaná zákazníkem jsou dodavatelem zkontrolována, popř. upravena a zákazníkovi je zaslána korektura ke schválení. O ceně za případné grafické práce je zákazník informován předem a cena musí být opět z jeho strany odsouhlasena. Případné reklamace se řídí odstavcem 2.

 4. Tolerance velikosti a posunu motivu

  4.1. Tolerance velikosti tištěných materiálů a posunu motivu (dané technologií použité výroby) vzhledem k okrajům je 2 mm - oprávněně lze tedy reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů tištěných materiálů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 2 mm.

  4.2. Tolerance velikosti bannerů a posunu motivu (dané technologií použité výroby) oprávněně lze reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 10 mm.

 5. Odstoupení od smlouvy

  Zákazník, který nakoupil zboží jako spotřebitel, a uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
  Zákazník v tomto případě musí odstoupení dodavateli doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Petr Bastl - HSdesign, Husova 46, 675 31 Jemnice nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
  Zákazník je povinen zboží dodavateli vrátit na své náklady. Zboží musí být s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v původním obalu a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, že zboží bude vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené, může dodavatel snížit vrácenou kupní cenu o odpovídající částku. Peníze budou zákazníkovi vráceny neprodleně, nejpozději do 14-ti dnů od přijetí vráceného zboží.

  Zákazník nemůže odstoupit od smluv

  • na dodávku zboží, které bylo zhotoveno zakázkově na objednávku zákazníka (reklamní bannery, potisk reklamních předmětů, tištěné materiály apod.)
  • na služby, které započaly na základě objednání před doručením odstoupení kupujícího od smlouvy
  • na dodávku grafických a tiskových prací zhotovených z podkladů zaslaných zákazníkem

  pokud v kupní smlouvě nebo objednávce nebylo ujednáno jinak.

 6. Platební podmínky

  6.1. Zálohová faktura - začátek výroby po přijetí platby na bankovní účet dodavatele. Bankovní spojení a částka k platbě je zasílána e-mailem v zálohové faktuře. Záloha je vyžadována u větších zakázek, výše zálohy min. 50%.

  6.2. Bankovní převod - platba na bankovní účet dodavatele po převzetí zboží nebo služby.

  6.3. Dobírka - platba při převzetí od přepravce.

  6.4. Hotovost - platba v hotovosti není možná.

  6.5. Platební karta - bezhotovostní platba kartou není možná.

 7. Termíny dodání

  7.1. Standardní dodací termín objednaných tištěných materiálů a zboží je 10 pracovních dnů od odsouhlasení korektury, obdržení objednávky nebo podepsané kupní smlouvy a zaplacení zálohy, pokud není v objednávce nebo kupní smlouvě ujednáno jinak. Začátek výroby se odvíjí od připsání zálohy dané zakázky na bankovní účet dodavatele (standardní záloha je 50%). Záloha se nevztahuje na výrobu vizitek, ty jsou placeny při převzetí. V případě poruchy na zařízení při výrobě, může být tento termín posunut. V tomto případě nemá zákazník nárok na jakékoliv kompenzace za pozdní termín dodání. Zákazník je v těchto případech vždy informován e-mailem.

  7.2. Dodavatel pro doručení využívá služeb třetího subjektu. Za kvalitu jeho služeb nenese žádnou odpovědnost. Zákazník tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky, která je způsobena pozdním dodání ze strany přepravní služby. Přepravce dodává zásilky do druhého pracovního dne od expedice z naší firmy.

 8. Poškození nebo ztráta zboží při přepravě PPL

  8.1. Příjemce zboží je povinen zkontrolovat obsah zásilky podle dodacího listu, dále znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen s dopravcem sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny dopravce.

  8.2. Pokud poškození nebo částečná ztráta zásilky není zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 9. Poškození nebo ztráta zboží při přepravě Českou poštou

  9.1. Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Příjemce může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození.

  9.2. Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

 10. Závěrečná ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 a ruší platnost všech předchozích ustanovení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Vizitky, tisk vizitek

tisk letáků

Digitální tisk a kopírování

Kontakty

kontakt

Právě přítomno: 4 hosté a žádný člen